University of Edinburgh
 

BSL Physics Glossary - Hertz (Hz)