University of Edinburgh
 

BSL Chemistry Glossary - sodium hydroxide