University of Edinburgh
 

BSL Physics Glossary - MHz (megaHertz)